function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Điều kiện là username và Email của tài khoản mới không trùng lặp với các tài khoản có sẵn

phone